Privacybeleid

Hoe en waarom verzamelt Desiree Huidverbetering persoonsgegevens?
Desiree Huidverbetering verzamelt persoonsgegevens bij de uitvoering van haar werkzaamheden. In de meeste gevallen gaat het om gegevens die zij opvraagt bij de betrokkene of die de betrokkene uit zichzelf verstrekt. Denk daarbij aan een eerste telefoongesprek tussen Desiree Huidverbetering en een (potentiële) klant of aan de situatie dat een (potentiële) klant een mail stuurt aan Desiree Huidverbetering.

Bij de verwerking van persoonsgegevens gaat Desiree Huidverbetering zo zorgvuldig mogelijk te werk. Een essentieel onderdeel van die zorgvuldigheid is transparantie. Het is belangrijk dat derden en betrokkenen inzicht hebben in de manier waarop persoonsgegevens gebruikt worden en de achterliggende redenen daarvoor. Daarom is dit statement opgesteld.

Wie is Desiree Huidverbetering precies?
Desiree Huidverbetering (Desiree Groenenstijn-Geurds) geldt in veel gevallen als de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens. Zij is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09098883 en gevestigd aan de lentemorgen 5-3 te Zevenaar, bereikbaar op telefoonnummer 0653355436 en per mail op info@desireehuidverbetering.nl

Heeft Desiree Huidverbetering een Functionaris Gegevensbescherming?
Desiree Huidverbetering heeft geen Functionaris Gegevensbescherming aangesteld.

Welke persoonsgegevens verwerkt Desiree Huidverbeteringen en waarom doet zij dat?
Desiree Huidverbetering verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens, om verschillende redenen. De gegevens die zij het meest verwerkt zijn:
Identificatiegegevens (naam, mailadres, contactpersoon, telefoonnummer)
Locatiegegevens (post- en/of vestigingsadres)
Financiële gegevens (bankrekeningnummer, betaalgegevens
Behandelingsgegevens (medicijngebruik, bijzonderheden/operaties, allergieën, huidtype, huidanalyse, thuisgebruik producten, thuisverzorgingsadvies, huidmeting: vochtgehalte, vetgehalte, pH-waarde, melanine/erytheem, datum van behandelingen, behandelplan met productgebruik en prijs)
Foto’s die gemaakt worden voor het bespreken van voor en na resultaten.
Webshop gegevens om uw bestelling op de juiste wijze te kunnen leveren.

Het eerste hoofddoel van deze verwerking is om een overeenkomst met de klant tot stand te kunnen brengen. Daarvoor moeten Desiree Huidverbetering en de klant immers met elkaar kunnen communiceren. Denk bijvoorbeeld aan het inventariseren van de wensen van de klant en het opstellen van een offerte.
Het tweede hoofddoel is om de gesloten overeenkomst uit te kunnen voeren. Denk daarbij bijvoorbeeld om periodiek overleg over de voortgang.
Het derde hoofddoel is om facturatie van de werkzaamheden c.q. dienstverlening mogelijk te maken, alsook om betaling (en desnoods incasso) te faciliteren. Het laatste hoofddoel is om de klant een geschikte behandeling te kunnen geven en te kunnen informeren over ontwikkelingen die relevant voor hem of haar kunnen zijn.

Mag Desiree Huidverbetering die gegevens verwerken?
Desiree Huidverbetering verwerkt persoonsgegevens als dat noodzakelijk is om een overeenkomst met een klant en/of een leverancier tot stand te brengen of uit te voeren. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer een offerte gevraagd wordt of als een bestelling geplaatst wordt.

Verder verwerkt Desiree Huidverbetering persoonsgegevens als haar eigen belangen dat rechtvaardigen. Dat zal het geval zijn als het voor Desiree Huidverbetering redelijkerwijze onmogelijk is om haar werkzaamheden uit te voeren zonder die gegevens te verwerken.

Ten slotte vraagt Desiree Huidverbetering in sommige gevallen (ook nog) toestemming om de gegevens te mogen gebruiken. De formele rechtsgrond(en) voor verwerking zijn dus:
1) dat verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene een partij is, of geschiedt op verzoek van de betrokkene voor de sluiting van een overeenkomst

2) dat verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Desiree Huidverbetering (of een derde)

3) dat betrokkene toestemming heeft gegeven voor de verwerking
Ten aanzien van rechtsgrond (ii) geldt dat het in alle gevallen gaat om verwerkingen die voor Desiree Huidverbetering noodzakelijk zijn om haar dienstverlening te kunnen realiseren. Zij kan simpelweg haar werkzaamheden niet doen (niet met de klant communiceren, geen stukken samenstellen, geen support bieden, geen facturen sturen enz.) zonder gebruik te maken van de persoonsgegevens van de klant.

Het belang dat Desiree Huidverbetering heeft bij deze verwerkingen is daarom groot. Dat geldt te meer nu er voor Desiree Huidverbetering geen mogelijkheid is om haar doelen te bereiken zónder gebruik te maken van die gegevens. Desiree Huidverbetering meent dat haar belang, wanneer het wordt afgewogen tegen het belang van de betrokkene, voorrang moet krijgen.
Ten eerste omdat zij uit ervaring weet dat dergelijke verwerkingen in de regel niet op bezwaren stuiten. Daarom kan zij dat tot uitgangspunt nemen.
Ten tweede omdat Desiree Huidverbetering alleen de gegevens gebruikt die zij ook daadwerkelijk nodig heeft om zijn doel te verwezenlijken.
Ten derde omdat de betreffende gegevens niet langer bewaard worden dan nodig. Zodoende beperkt Desiree Huidverbetering de inbreuk op de rechten van de betrokkene tot het minimum.

Ten aanzien van categorie (iii) geldt dat gegeven toestemming te allen tijden weer ingetrokken kan worden, zonder opgaaf van reden. De toestemming om via de website gegevens te verwerken wordt gevraagd wanneer de website bezocht wordt.

Komen die persoonsgegevens ook bij anderen terecht?
Desiree Huidverbetering zal in sommige gevallen persoonsgegevens delen met partijen waar zij mee samenwerkt. Dat zijn zogenaamde ‘verwerkers’. Met die verwerkers heeft Desiree Huidverbetering overeenkomsten gesloten. Die dienen om te waarborgen dat die verwerkers (net zoals Desiree Huidverbetering zelf) zorgvuldig met die gegevens omgaan. Zo is die verwerker op grond van die overeenkomst bijvoorbeeld verplicht om te zorgen voor deugdelijke beveiliging, om vertrouwelijk met die gegevens om te gaan en om de gegevens te vernietigen.
Desiree Huidverbetering beoogt niet om persoonsgegevens te delen met andere partijen dan verwerkers.
Zij voorziet hoogstens dat er, in een enkel geval, informatie gedeeld zal worden met (een andere) medewerker van de klant of met een partijen die in een directe relatie staan tot de klant.

Blijven de persoonsgegevens in Europa?
In dit kader wordt gesproken van de Europese Economische Ruimte (EER). Die bestaat uit de landen van de EU, aangevuld met Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. Alle landen die daarbuiten vallen, gelden als een ‘derde land’. Desiree Huidverbetering geeft geen persoonsgegevens door aan derde landen. De persoonsgegevens blijven in beginsel dus in Europe. Als er in een uitzonderlijk geval toch sprake is van doorgifte aan een ‘derde land’ dan zal dat alleen gebeuren naar een land waarvan op Europees niveau uitdrukkelijk is vastgesteld dat daar een passend niveau van persoonsgegevens gewaarborgd is.

Hoe lang blijven de gegevens bewaard?
Desiree Huidverbetering bewaart de gegevens die verzameld worden gedurende verschillende termijnen, afhankelijk van de categorie van gegevens en de wijze waarop die verzameld zijn. De precieze termijnen zijn opgenomen in het register van verwerkingsactiviteiten dat Desiree Huidverbetering heeft opgesteld.
Bij de vaststelling van de toepasselijke termijnen is Desiree Huidverbetering allereerst uitgegaan van wettelijke (minimum) termijnen.
Denk daarbij aan de wettelijke plicht om boekhoudkundige informatie te bewaren.

Voorts heeft Desiree Huidverbetering waar mogelijk aansluiting gezocht bij de bewaartermijnen die zijn opgenomen in het Vrijstellingsbesluit Wbp. Zo geldt ten aanzien van de contactgegevens van de klant een bewaartermijn die loopt tot maximaal vijf jaar na beëindiging van de relatie tussen partijen.

Ten slotte heeft Desiree Huidverbetering zich bij de vaststelling van de bewaartermijnen laten leiden door haar belangen en die van haar klanten. Zo kan het bijvoorbeeld voor beide partijen belangrijk zijn dat stukken waarin (nadere) afspraken zijn vastgelegd langer dan twee jaar bewaard blijven. Als dergelijke stukken (denk bijvoorbeeld aan mailcorrespondentie) persoonsgegevens bevatten, blijven die dan dus ook bewaard.
Ten aanzien van de gegevens die verzameld worden via de cookies op de website, gelden de bewaartermijnen zoals beschreven in het Cookiebeleid.

Welke rechten heb ik?
Volgens de wet bent u een ‘betrokkene’ en betrokkenen hebben een aantal concreet omschreven wettelijke rechten. U kunt bij Desiree Huidverbetering een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te laten verwijderen.

Ook kunt u bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van uw gegevens. Als Desiree Huidverbetering uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming, kunt u die toestemming op ieder moment weer intrekken.

Voor al deze zaken en voor overige vragen kunt u contact opnemen met:
Desiree Huidverbetering t.a.v. Desiree Groenenstijn-Geurds , Lentemorgen 5-3, 6903CT Zevenaar, 06-53355436, info@desireehuidverbetering.nl.
Desiree Huidverbetering zal binnen een maand reageren op uw bericht.

Als u meent dat Desiree Huidverbetering handelt in strijd met de geldende wet- en regelgeving over persoonsgegevens, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG).

Is er bij Desiree Huidverbetering sprake van geautomatiseerde besluitvorming?
Er vindt bij Desiree Huidverbetering geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.

Cookies
Wij maken op Desiree Huidverbetering.nl  gebruik van cookies. Dat zijn kleine bestanden die met pagina’s van deze website worden meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer worden opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Zo wordt uw gebruik van de website gemakkelijker gemaakt. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kan blijven op een website of dat je voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden.

Soorten cookies
Functionele cookies
Dit zijn cookies die nodig zijn om een website en webshop goed te laten functioneren of die ervoor zorgen dat u de website makkelijker kunt gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan het opslaan van uw inloggegevens, zodat u niet elke keer in hoeft te loggen. Ook het opslaan van de inhoud van uw winkelwagen of het sluiten van de cookiemelding vallen onder functionele cookies.

Analytische cookies
Dit zijn cookies die worden geplaatst om het gedrag van de bezoeker op deze website te meten en zo te kunnen analyseren. We gebruiken deze informatie om de website zo optimaal mogelijk te maken.

Tracking cookies
Dit zijn cookies die worden gebruikt om uw surfgedrag binnen één of meerdere websites op te slaan. Hiermee kunnen persoonlijke aanbiedingen voor u gemaakt worden. De tracking cookies op deze website zijn zogenaamde ‘third party cookies’. Dat betekent dat die cookies niet door ons geplaatst worden maar door een andere partij. Dat gebeurt op het moment dat u via deze site bestanden opent die bij die andere partij opgeslagen zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan YouTube. Wij kunnen op deze site gebruik maken van embedded video’s van Youtube. Daartoe maken wij standaard gebruik van de ‘Privacymodus’ waardoor YouTube geen statistieken en/of marketing informatie opslaat tot het moment dat u de video gaat bekijken.

Toestemming
Niet alle cookies zijn gemaakt om uw gegevens te verzamelen. Met functionele cookies bijvoorbeeld worden geen persoonsgegevens verzameld. Om deze cookies te plaatsen is geen toestemming nodig. Ze worden daarom direct ingeladen als je de website bezoekt.

Bij analytische cookies is het soms wel maar soms ook niet nodig om vooraf toestemming te vragen om die te plaatsen. Dat hangt af van de gebruikte instellingen. Op deze website wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Bij de instelling daarvan hebben wij de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens gevolgd. De instellingen zijn daardoor ‘veilig’, zodat dit cookie geplaatst mag worden zonder uw toestemming. Het wordt daarom direct ingeladen als u de website bezoekt.

Bij tracking cookies is altijd uw toestemming nodig voordat die geplaatst mogen worden. Deze cookies worden dus pas ingeladen nadat u daarvoor toestemming gegeven heeft.

Wat moet ik nog meer weten?
Om een deugdelijk privacybeleid te kunnen voeren, heeft Desiree Huidverbetering een register opgesteld van alle manieren waarop zij persoonsgegevens verwerkt. Per verwerking zijn o.a. het doel, de grondslag en de bewaartermijn opgenomen.

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Desiree Huidverbetering passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Een omschrijving daarvan is ook opgenomen in het verwerkingsregister. Desiree Huidverbetering beoordeelt periodiek of deze maatregelen nog afdoende zijn.
Het privacybeleid van Desiree Huidverbetering ziet ook op zaken die los staan van haar relaties met haar klanten. Zo geldt er bijvoorbeeld ook een bewaartermijn voor gegevens van sollicitanten.
Van tijd tot tijd zal het nodig zijn om deze omschrijving te wijzigen. Desiree Huidverbetering heeft het recht om dat te doen. Wij raden u aan om de omschrijving af en toe te controleren op eventuele wijzigingen.

Versie dd. 18 maart 2021

Kadobon aanvragen

Vul uw eigen gegevens in a.u.b.

U krijg bericht zodra uw kadobon gereed ligt om af te halen.
Opsturen kan ook!
U krijg na de aanvraag z.s.m. een betaalverzoek!